Total Care Warranty

12 LAT SPOKOJU Z PEŁNĄ GWARANCJĄ TOTAL CARE

20-Year-Warranty.giflogo_12warranty_90.gif

Produkty wysokiej jakości zamontowane i sprawdzone przez elektryka z uprawnieniami zapewnią użytkownikom stały komfort ciepłej podłogi objętej gwarancją Total Care.

Autoryzowani instalatorzy z licencją Certyfikat PRO Raychem są uprawnieni do udzielania
20 letniej gwarancji Total Care.


GWARANCJA TOTAL CARE = pełen komfort ciepłej podłogi

W rzadkich przypadkach gdy system jednak zawiedzie producent nie tylko wymieni wadliwe urządzenie ale również pokryje koszty ponownej instalacji oraz posadzki w takim samym standardzie.


PEŁNY TEKST GWARANCJI

Pentair Thermal Management1 udziela 12-letniej Gwarancji Total Care na wszystkie wymienione niżej produkty, gwarantując ich funkcjonowanie zgodnie ze specyfikacją producenta, o ile zostały właściwie zainstalowane przez wykwalifikowanego2 elektryka, zgodnie z instrukcją instalacyjną Pentair Thermal Management. Warunkiem skorzystania z uprawnień z Gwarancji jest okazanie przez uprawnionego z tytułu Gwarancji poniższego Formularza Rejestracji wypełnionego (podstemplowanego) i podpisanego przez wykwalifikowanego elektryka, który dokonał instalacji wraz z kopią odpowiedniego dowodu zakupu (faktury lub rachunku), oraz zdjęciami i/lub szkicami prezentującymi produkty w całości po instalacji, ale przed ich pokryciem materiałem podłogowym.

Produkty: 

·       zestawy i maty T2Blue,

·       maty grzewcze T2QuickNet,

·       przewód grzejny T2Red, akcesoria do systemu grzewczego T2Red oraz maty T2Red,

·       płyty izolacyjne T2Reflecta i Isolecta

·       termostaty do ogrzewania podłogowego Raychem

(“zwane dalej łącznie „Produktami”).

Niniejsza Gwarancja obowiązuje począwszy od momentu ukończenia pierwotnej instalacji Produktów dla wszystkich instalacji wykonanych w państwach UE, EFTA i WNP. 

Jeżeli zostanie ustalone, że w okresie Gwarancji ujawniła się wada Produktu, wówczas Pentair Thermal Management: 

1.     zbada i potwierdzi, że domniemana wada będąca przedmiotem niniejszej Gwarancji faktycznie istnieje i wystąpiła w trakcie właściwego i normalnego użytkowania oraz nie powstała w wyniku wypadku, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zmiany lub niewłaściwej instalacji, obsługi, konserwacji, naprawy lub niedostatecznych wykonanych przez niewykwalifikowanego elektryka lub w wyniku innej przyczyny nie objętej odpowiedzialnością Pentair Thermal Management w ramach niniejszej Gwarancji; 

2.     zobowiąże się usunąć wadę poprzez naprawienie lub wymiany Produktu według swojego uznania, bez dodatkowych kosztów dla uprawnionego z tytułu Gwarancji. W celu usunięcia wady, Pentair Thermal Management musi mieć zapewniony dostęp do 1m² materiału pokrywającego podłogę. Pentair Thermal Management zastrzega sobie prawo do ustalenia właściwego rozwiązania technicznego w celu przywrócenia pracy Produktów;

3.     zobowiąże się po naprawie lub wymianie do przywrócenia podłogi do stanu przed wymianą lub naprawę lub, jeżeli jest to niemożliwe, do równorzędnego standardu, bez dodatkowych kosztów dla uprawnionego z tytułu Gwarancji;

4.     w przypadku termostatów dostarczy nowy termostat.

 Gwarancja nie obejmuje 

·       Instalacji, zmian lub napraw, które zostały wykonane niezgodnie z instrukcją montażu lub przez niewykwalifikowanego elektryka.

·       Produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, aktów wandalizmu, ognia, uderzenia pioruna, działania wody, zmian, niewłaściwej instalacji, nieprawidłowej konstrukcji podłogi lub użycia nieprawidłowych materiałów albo innych działań lub braku działań, jeżeli sytuacji takiej nie można przypisać Pentair Thermal Management.

·       Produktów, w których osoba nieupoważniona: instalator, użytkownik końcowy lub osoba trzecia; wprowadziła bezpośrednio lub pośrednio, modyfikacje albo zmiany.

Pentair Thermal Management w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek podmiotu lub osoby, którzy nie są konsumentami w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego, w tym uprawnionego z tytułu Gwarancji za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, straty lub szkody dotyczące wartości firmy albo podwyższone koszty lub jakiekolwiek straty lub szkody zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, szczególne, wtórne lub nawiązki poniesione w związku z wadami Produktów bez względu na ich przyczynę. 

Niniejsza Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy Produktów zakupionych i zainstalowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres Gwarancji wynosi 12 lat i jest liczony od dnia dokonania pierwotnej instalacji Produktu przez wykwalifikowanego elektryka. Gwarancja podlega prawu polskiemu.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielem Pentair Thermal Management (Gwaranta) jest: Pentair Thermal Management, z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa,
tel. 22 33 12 950.

1Gwarant: Pentair Thermal Management, z siedzibą w 3001 Leuven (Belgia), Romeinse Straat 14.

2Wykwalifikowany elektryk oznacza dowolną osobę należycie wykształconą, posiadającą uprawnienia elektryczne wymagane zgodnie z przepisami prawa, wyspecjalizowaną w projektowaniu, instalacji i utrzymaniu systemów elektrycznych, infrastruktury i powiązanego sprzętu.


Inspired Solutions for a Changing World